Online Veilingvoorwaarden Dutch Dressage Stars

 

ALGEMEEN deze Veilingvoorwaarden is bindend. 

1.

De veilingvoorwaarden van Dutch Dressage Stars  (“Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Dutch Dressage Stars BV/Holding, gevestigd te Lunteren, gemeente Ede,  (“DDS”) en deelnemers aan de door DDS georganiseerde online veiling van paarden via www.dutchdressagestars.com(“Veilingsite”) die aanvangt op 14 april 2021 en eindigt op 17 april 2021. Degene die tijdens de Veiling op (een) paard(en) biedt (“Bieder”/”Koper”) wordt geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. 

2.

Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door DDS als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen Koper en Verkoper komt een koopovereenkomst (“Koopovereenkomst”) tot stand op het moment dat DDS een bod van Bieder/Koper als hoogste bod aanvaardt (“Afslagbedrag”). 

3.

Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

DE VEILING EN HERROEPINGSRECHT

4.

De Veiling vindt plaats onder leiding van DDS. DDS bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. DDS heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.

5.

Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door DDS voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door DDS op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. DDS behoudt zich het recht voor om registratie voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.

6.

De Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

7.

Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

8.

Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan. 

9.

De ter Veiling aangeboden paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van DDS verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde paarden. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte paard berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming Koopovereenkomst.

10.

Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.

11.

Zolang DDS geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft DDS eigenaar van het paard.

 

INFORMATIE

12.

DDS stelt de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter Veiling aangeboden paarden, zonder dat DDS hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

13.

De ter Veiling aangeboden paarden zijn veterinair klinisch onderzocht. Van het veterinair klinische onderzoek is een veterinair rapport, hetgeen tot aan het eind van de Veiling op verzoek aan DDS kan worden ingezien.

14.

De ter Veiling aangeboden paarden zijn röntgenologisch onderzocht. De röntgenbeelden zijn binnen drie maanden voorafgaand aan de Veiling gemaakt. De röntgenbeelden en een afschrift van het op basis daarvan opgemaakte veterinair rapport kunnen op verzoek aan DDS worden ingezien tot aan het eind van de Veiling.

15.

De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor DDS en voor Bieder/Koper.

16.

Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden paarden te bezichtigen op een nader door DDS aan te geven tijdstip en locatie, voor zover mogelijk en toegestaan op grond van (overheids)maatregelen verband houdende met het Corona virus.

 

AFSLAGBEDRAG, KOOPSOM, BETALINGSVERPLICHTINGEN KOPER

17.

Koper dient binnen 24 uur na het moment van totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan DDS te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van DDS, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW tarief. Het BTW tarief is afhankelijk van de hoedanigheid/nationaliteit van Verkoper, Koper en van toepasselijke regelgeving.

18.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft DDS het recht het paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan DDS te vergoeden. DDS heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft DDS een retentierecht op het paard, is Bieder/Koper aan DDS administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van het Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van DDS’ vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,--, aan DDS verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

19. Indien Bieder/Koper zich laat bijstaan door een commissionair dient Bieder/Koper voorafgaand aan de Veiling aan DDS mee te delen wie die commissionair is, bij gebreke waarvan geen recht op commissie bestaat. De commissie zal 10% van het Afslagbedrag bedragen.

 

(AF)LEVERING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN OPHALEN

20.

Zodra Koper aan alle verplichtingen krachtens deze Veilingvoorwaarden jegens DDS heeft voldaan is DDS gehouden het paard (inclusief paardenpaspoort) (af) te leveren en in eigendom over te dragen aan Koper en is Koper gehouden binnen 4 dagen na dat moment het paard op een door DDS aan Koper mee te delen adres in Nederland op te halen. Indien als gevolg van (overheids)maatregelen, zowel nationaal als internationaal, verband houdende met het Corona virus door DDS en/of Koper niet aan deze verplichtingen kan worden voldaan, zal DDS het paard volledig voor risico van Koper tot en met 21 april 2021 kosteloos en daarna voor een door Koper aan DDS verschuldigd bedrag van € 25,- per dag, gestald houden, trainen en verzorgen. De (af)lever- en ophaalplicht en de daaraan verbonden termijn, worden alsdan opgeschort tot het moment dat die (overheids)maatregelen daaraan niet meer in de weg staan.

 

UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID DDS 

21.

DDS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.

22.

DDS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling door of aan personen.

23.

DDS is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).

24.

DDS is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop DDS in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

25.

Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart DDS tegen iedere aanspraak.

26.

Iedere aansprakelijkheid van DDS is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor DDS aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

 

OMZETBELASTING

27.

DDS is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.

28.

Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Bieder/Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. 

29.

Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Bieder/Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van DDS is de Bieder/Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan DDS te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van DDS aan de voorwaarden heeft voldaan. De Bieder/Koper is aansprakelijk en vrijwaart DDS in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast is de Bieder/Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die DDS maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,--.

30.

Per paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende paard wordt geveild.

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

31.

De rechtsverhoudingen tussen DDS en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Nederland. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd.

32.

De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie